skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Ogłoszenie o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza

Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o. w Wolbromiu

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o. w Wolbromiu za rok 2019-2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

Przedmiot oraz zakres zamówienia:

 1. Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01 – 31.12.2019r., którego celem jest sporządzenie sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki.
 2. Badanie będzie obejmować sprawdzenie dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawność zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, jak i ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
 3. Podczas badania szczególną uwagę należy zwrócić na obszary dotyczące:

– kosztów ogólnego zarządu,

– pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

– kosztów i przychodów finansowych,

– rezerw i odpisów aktualizujących.

Informacji niezbędnych do przygotowania ofert na badanie sprawozdania finansowego udziela Główna Księgowa  – tel. 32 644 17 08 wew. 38, teresa.banys@wostal.pl

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, kapitale zakładowym, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP.
 3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 4. Wykaz podmiotów badanych w czasie ostatnich lat.
 5. Cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent.
 6. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności spółek z o.o. o charakterze zbliżonym do ZMK „WOSTAL”.
 7. Wskazanie metody i harmonogramu prac nad badaniem sprawozdania finansowego oraz czasu trwania badania.
 8. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.
 9. Informacja o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego.

Preferencje oceny ofert:

 1. Cena za przeprowadzenie badania.
 2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019r.” do dnia 30 września 2019r. do godz. 15.00 w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu). Oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki). Wyniki postępowania podane do wiadomości zainteresowanych w terminie do 31 października 2019 roku.

Dodatkowe informacje:

– termin przeprowadzenia badania sprawozdania oraz przedłożenia sprawozdania z badania ustala się na 15 marca 2020r.;

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

RADA NADZORCZA

                                                                                        ZMK „WOSTAL” Sp. z o.o.

Back To Top