skip to Main Content
Zakłady Mechaniczno - Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Polityka Jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (edycja 16.03.2023)

Firma ZMK,,WOSTAL” Sp. z o.o. jest producentem odkuwek matrycowych, konstrukcji stalowych oraz wyrobów gotowych złożonych z odkuwek i elementów własnej produkcji.

Ambicją Spółki jest ciągły rozwój firmy i utrzymanie wizerunku rzetelnego wykonawcy w pełni bezpiecznych produktów i dostawcy realizującego zamówienia zgodnie z oczekiwaniami klientów.

CELE STRATEGICZNE

 1. Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnych z normami: PN-EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, PN-EN ISO14001:2015-09, PN-EN ISO 3834:2007 i PN-EN 1090:2012.
 2. Spełnienie wszelkich wymagań wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych, wymagań stron zainteresowanych, a także innych związanych z zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska.
 3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym przy aktywnym udziale pracowników.
 4. Dbałość o środowisko poprzez: minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, jak i odpadów i ścieków, prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, surowcami i energią oraz zapobieganie awariom.

Cele realizujemy zarządzając firmą ze świadomością występowania ryzyka jako element sukcesu organizacji oraz podejścia do niego w sposób, który umożliwi organizacji minimalizację strat i maksymalizację możliwości poprzez:

 • Poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz badanie stopnia ich spełnienia jako jeden z istotnych warunków kontynuowania i poszerzania z nim współpracy.
 • Dbałość o pracowników poprzez stałą poprawę warunków i środowiska pracy oraz ciągłe podnoszenie świadomości i kwalifikacji zatrudnionego personelu dzięki systematycznemu dokształcaniu zgodnie z przyjętymi planami szkoleń.
 • Zmniejszenie do minimum niezgodności wyrobów oraz incydentów związanych z ich wytwarzaniem, a w razie ich wystąpienia – zastosowanie wszelkich działań ograniczających skutki i usuwających przyczyny.
 • Identyfikację aspektów środowiskowych, które powodują znaczne wpływy na otoczenie oraz dążenie do ciągłego zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko w bezpośrednich obszarach działalności firmy.
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz stosowanie surowców i technologii sprawdzonych pod względem jakości i bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Na podstawie przyjętej polityki Zarząd ustalił cele organizacji, które będą konsekwentnie realizowane i poddawane okresowej ocenie.

Nie zabraknie Nam determinacji by przedstawione zagadnienia konsekwentnie realizować, modernizować i ulepszać.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest komunikowana wszystkim stronom zainteresowanym i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

PREZES ZARZĄDU DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Sebastian Krężel

Pobierz oryginalną Politykę Jakości TUTAJ.

Instrukcja dla Podwykonawcy

Podwykonawcy realizujący umowę z Zakładem Mechaniczno-Kuźniczym „WOSTAL” w Wolbromiu powinien zapoznać się z postanowieniami Systemowej Instrukcji dla Podwykonawców – PDF.

Własne laboratorium pomiarowe

Posiadamy własne laboratorium, w którym wykonujemy pomiary długości, kąta, twardości, wytrzymałości na zrywanie (tylko dla własnych potrzeb) oraz pomiary i ocenę wg posiadanych uprawnień.

Pracownicy Działu Jakości posiadają następujące uprawnienia do oceny połączeń spawanych:

 • VT 2 – badania wizualne
 • PT 2 – badania penetracyjne
 • MT 2 – badania magnetyczno-proszkowe
 • Uprawnienia do wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta

Biuro projektowe

Dysponujemy stanowiskami komputerowymi do wspomagania procesu projektowania typu CAD, w tym również nowoczesnymi stacjami roboczymi z oprogramowaniem PTC CREO PARAMETRIC 3 z rozszerzeniami MES oraz CAM, na których konstruujemy dla naszych Klientów przede wszystkim odkuwki matrycowe. Stanowiska te pozwalają na wykonanie zaawansowanych modeli 3D odkuwek, poddanie ich analizie MES oraz optymalizacji, opracowanie oprzyrządowania oraz zaprojektowanie technologii obróbki na centrach frezerskich i tokarskich. Posiadamy również stacje robocze z oprogramowaniem Autodesk Inventor 2014, które służą nam przede wszystkim do projektowania konstrukcji spawanych. Stanowiska te są wyposażone w moduł do analizy MES .

Back To Top